نمایش یک نتیجه

نمایش منوی کوتاه
نمایش همه

مغز: داستان شما

۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۵۳,۰۰۰ ریال

زمان و ترمودینامیک

۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۲۶,۰۰۰ ریال

تاریخچه جهان هستی

۱۱۰,۰۰۰ ریال ۹۹,۰۰۰ ریال

اتم و ماده

۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۰۸,۰۰۰ ریال

آشنایی با نظریه ریسمان

۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۰۸,۰۰۰ ریال

دنیای اینشتین

۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۲۶,۰۰۰ ریال

در جستجوی حیات بیگانه – چشم‌اندازی وسیع‌تر

نمره 4.00 از 5
۳۳۰,۰۰۰ ریال ۲۹۷,۰۰۰ ریال

نور و اپتیک

۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۱۷,۰۰۰ ریال

جهان تورمی

۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۷۰,۰۰۰ ریال

نیرو و حرکت

۱۳۵,۰۰۰ ریال ۱۲۱,۵۰۰ ریال

الکتریسیته و مغناطیس

۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۰۸,۰۰۰ ریال

اخترفیزیک برای افراد بیقرار

۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال